Projektovanie

Podľa požiadaviek zákazníka zabezpečíme kompletnú realizáciu zákazky od vypracovania projektovej dokumentácie, samotnej realizácie, nastavenie ochrán až po dodanie potrebnej technickej dokumentácie, východzej revíznej správy a opakovanej revíznej správy.

  • Projektová dokumentácia elektrickej prípojky pre rodinné domy
  • Projektovanie elektroinštalácií rodinných domov pre územné a stavebné povolenie, porealizačný projekt elektroinštalácie potrebný pre kolaudáciu rodinného domu a iných objektov.
  • Projektovanie bleskozvodov
  • Projektovanie elektroinštalácií priemyselných objektov a hál
  • Projektovanie elektrických rozvodov nových obytných zón
  • Vypracovávame projektovú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia pre súkromné osoby ale aj živnostníkov elektrikárov a firmy
  • Sprievodná technická dokumentácia vyhradeného elektrického zariadenia sa spracúva v rozsahu zodpovedajúcom charakteru zariadenia a technickým požiadavkám. Súčasťou sprievodnej technickej dokumentácie je aj návod na bezpečné používanie, údržbu a podmienky na vykonávanie kontrol a prehliadok. Každý objekt musí mať zakreslený reálny stav elektroinštalácie v zmysle zákona 605/2007 §5. Teda každá zmena elektroinštalácie musí byť zakreslená v projektovej dokumentácii. Za túto zmenu je zodpovedný investor.
  • Projektovú dokumentáciu tvorí projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia elektrického zariadenia, na základe ktorej možno vykonať odborné prehliadky, odborné skúšky a protokoly o určení vonkajších vplyvov alebo prostredí určené v technickej norme.

Design by W3layouts