Revízie

Všetka naša činnosť podlieha aktuálnym zákonom a normám platným v Slovenskej republike. Juraj Füle je držiteľom osvedčenia vydaného Inšpektorátom práce v Nitre, ktoré oprávňuje vydávať osvedčenia na základne dokladu o overení odborných vedomosti na TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Zaisťujeme revízie el. zariadení do 1000V vrátane bleskozvodov pre objekty bez nebezpečenstva a výbuchu v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z., východzie a periodické revízie, v oblasti Vráble, Nitra, Levice, Zlaté Moravce a okolie.

STN 33 2000-6 STN 33 1500
STN 33 1600 Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania
STN 33 1610 Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania
STN EN 60204-1 Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov.
STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia, zaistenie bezpečnosti, ochrana pred zásahom elektrickým prúdom
STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá
STN 33 2000-7-701 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-701: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Priestory s vaňou alebo sprchou

TERMÍNY PRE VYKONÁVANIE REVÍZIÍ

STN 33 1500 - Revízie elektrických zariadení

Prevádzkované elektrické zariadenia musí byť pravidelne revidované najneskôr v lehotách stanovených v tejto norme.
Lehoty pravidelných revízií sú stanovené v tab. 1 a v ďalších článkoch tejto časti normy.

Tabuľka 1. - lehoty pravidelných revízií elektrických zariadení
Druh prostredia podľa STN 33 0300 Lehoty revízií v rokoch
Lehoty pravidelných revízií podľa určeného prostredia
Základné 5
Normálne 5
Studené 3
Horúce 3
Vlhké 3
Mokré 1
So zvýšenou koróznou agresivitou 3
S extrémnou koróznou agresivitou 1
Prašné s nehorľavým prachom 3
S otrasmi 2
S biologickými škodcami 3
Pasívne s nebezpečenstvom požiaru 2
Pasívne s nebezpečenstvom výbuchu 2
Vonkajšie 4
Pod prístreškom 4
Lehoty pravidelných revízií podľa umiestnenia elektrického spotrebiča
Priestory určené k zhromažďovaniu viac ako 250 osôb 2
Murované obytné a kancelárske budovy (mimo bytové priestory a príslušenstvo bytu) 5
Rekreačné strediská, školy, škôlky, hotely 3
Objekty, alebo časti objektov prevedené zo stavebných hmôt stupňa horľavosti C2, C3 (podľa STN 78 0823) 2
Pojazdné a prevozné prostriedky (napr. miešačky a dopravníkové pásy) 1
Dočasné zariadenia staveniska 1/2


Zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny Revízne lehoty
1. Objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru 1x za 2 roky
2. Objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 1x za 2 roky
3. Ostaný objekt 1x za 5 rokov


Zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny Revízne lehoty
1. Hladina ochrany LPL I a LPL II 1x za 2 roky
2. Hladina ochrany LPL III a LPL IV 1x za 4 roky
3. Objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 1x za 1 rok

Do hladiny ochrany LPL I zaraďujeme objekty ako:
• nemocnice, banky, stanice mobilných operátorov, elektrárne, vodárne
Do hladiny ochrany LPL II zaraďujeme objekty ako:
• školy, supermarkety, katedrály
Do hladiny ochrany LPL III zaraďujeme objekty ako:
• obytné domy, rodinné domy, poľnohospodárske objekty
Do hladiny ochrany LPL IV zaraďujeme objekty ako:
• objekty a haly bez výskytu osôb a vnútorného vybavenia

STN 33 1600 - Revízie a kontroly elektrického ručného náradia

1. Rozdeľovanie náradia podľa používania
Podľa pracovného využitia (frekvencie a dĺžky používania) sa náradie zaraďuje do troch skupín:

skupina A - s náradím sa pracuje len občas (do 100 prevádzkových hodín za rok)
skupina B - s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prevádzkových hodín za rok)
skupina C - s náradím sa pracuje často dlhšiu dobu (viac než 250 prevádzkových hodín za rok).

2. Vykonávanie revízií a kontrol elektrického ručného náradia
Revízie náradia sa vykonávajú:
• pravidelne najneskôr v lehotách stanovených v tabuľke 2
• pri každej predpokladanej alebo zistenej závade (napr. pri podozrení z poškodenia prúdom, nárazom, tekutinou alebo inými vplyvmi).


Tabuľka 2. - lehoty pravidelných revízií elektrického ručného náradia
skupina náradie triedy ochrany revízne lehoty
A I 6 mesiacov
II a III 12 mesiacov
B I 3 mesiace
II a III 6 mesiacov
C I 2 mesiace
II a III 3 mesiace

Pozn.: V tabuľke sú uvedené maximálne lehoty revízií.

STN 33 1610 - Revízie a kontroly elektrických spotrebičov

STN platí pre elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely, svietidlá, elektrické zariadenia informačnej techniky, prístroje spotrebnej elektroniky, pohyblivé prívody a šnúrové vedenia, elektrické a elektronické meracie prístroje a ostatné spotrebiče podobného charakteru (nevzťahuje sa na elektrické zdravotnícke zariadenia, zariadenia pre hlbinné bane a elektrické zariadenia do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu).

Norma rozdeľuje elektrické spotrebiče do piatich skupín:
A - spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi
B - spotrebiče používané v vonkajšom priestore (na stavbách, pri poľnohospodárskych prácach a pod.)
C - spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch
D - spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely a pod.)
E - spotrebiče používané pre administratívne činnosti

Kontroly a revízie elektrických spotrebičov (činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a skúškou chodu zisťuje technický stav spotrebiča) sa vykonávajú v lehotách podľa tabuľky 3

Tabuľka 3. - lehoty pravidelných kontrol a revízií elektrických spotrebičov
Skupina elektrických spotrebičov Spotrebiče držané v ruke Prenosné spotrebiče Neprenosné a pripevnené spotrebiče
kontrola revízia kontrola revízia kontrola revízia
A vždy pred ich vydaním používateľovi
B pred použitím 3 mesiace pred použitím 3 mesiace pred použitím 6 mesiacov
C pred použitím 6 mesiacov pred použitím 12 mesiacov 3 mesiace podľa STN 33 1500
D 1 týždeň 12 mesiacov 1 mesiac 12 mesiacov 3 mesiace podľa STN 33 1500
E 1 mesiac 12 mesiacov 6 mesiacov 24 mesiacov 12 mesiacov podľa STN 33 1500

MERACIE PRÍSTROJE
OSVEDČENIA

Design by W3layouts